Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych jest Paulina Jankiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PAULINKA PAULINA JANKIEWICZ, ul. Sudecka 23, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6161503755, REGON 022429140.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
1) realizacji umówi i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z regulaminu (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
2) wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak cele rachunkowe i podatkowe, udostępnianie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. takich jak marketing bezpośredni, weryfikacja jakości sprzedawanych usług, analiza aktywności w Serwisie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tworzenie analiz i statystyk.
3. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie hostingodawcy, obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych w pkt. 2 celów.
4. Dane użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zawarcia oraz wykonania umów, a także do czasu odwołania zgody jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług. W pozostałym zakresie dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. W przypadku przetwarzania danych w na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
7. Użytkownicy mają prawo do:
1) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
2) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
3) zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5) przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora info@nieruchomosci-jelenia.pl lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora danych..
9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar UE, tj. do USA –
w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google i Facebook. Dostawcy Ci przystąpili do programu PRIVACY SHIELD, gwarantując tym samym poziom bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez prawodawstwo europejskie.
10. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Adminstratora.
11. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne w celu możliwości podjęcia i realizacji usług przez Administratora.
12. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji
w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.